Thông báo

THÔNG TIN ĐĂNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ sáu, 01/11/2019, 09:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông báo: THÔNG TIN ĐĂNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bền Nghé, Quận 1, TPHCM
Tên dự án: Hệ thống tạo lập và kết nối dữ liệu quốc gia về hộ tịch
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.

THÔNG TIN ĐĂNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ sáu, 25/10/2019, 08:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông báo: THÔNG TIN ĐĂNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phương Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Tên dự án: Hệ thống chuẩn hóa và cung cấp các dịch vụ dữ liệu dùng chung
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.

THÔNG TIN ĐĂNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ sáu, 04/10/2019, 09:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông báo: THÔNG TIN ĐĂNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Tên dự án: Hệ thống liên thông kết nối Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh (HCM LGSP) - giai đoạn 1
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.

Thông báo KHLCNT: Triển khai dự phòng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ sáu, 08/12/2017, 10:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông báo: Thông báo KHLCNT: Triển khai dự phòng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh.
Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Tên dự án: Triển khai dự phòng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.