title

Nội dung chương trình chuyển giao mô hình HCM EGOV FRAMEWORK 2.0
Thứ năm, 24/03/2016, 10:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

 

Ngày 1 (29/09/2014)

      Khai mạc, giới thiệu tổng quan về Mô hình HCM Egov FrameWork ver 2.0

      Chuẩn bị môi trường thiết lập và vận hành hệ thống

Ngày 2 (30/09/2014)

      Chuyển giao nền tảng, kiến trúc phát triển HCM Egov FrameWork Ver 2.0 và chia sẻ trao đổi cách thức tổ chức và phát triển ứng dụng có hệ thống 

Ngày 3 (01/10/2014)

      Chuyển giao và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm mô hình Văn phòng điện tử 

Ngày 4 (02/10/2014)

      Chuyển giao và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm triển khai ISO điện tử 

Ngày 5 (03/10/2014)

      Chuyển giao và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm triển khai dịch vụ công trên mạng

Ngày 6 (04/10/2014)

      Thảo luận hướng tới hệ thống Egov hoàn thiện và Tổng kết bế giảng

Mọi thông tin chi tiết 

Ban Biên Tập

Số lượng lượt xem: 503